De bevoegdheden van het federaal parlement

Kamer van Volksvertegenwoordigers

De regering moet bij haar aantreden uitdrukkelijk het vertrouwen krijgen van de meerderheid van de Kamer. De Kamer staat in voor de controle op de federale regering door middel van politieke controle, beleidscontrole en financieel-budgettaire controle (goed- of afkeuren van de federale begroting).

De Kamer heeft volledige wetgevende bevoegdheid. Ze beschikt ook over beleidsinformatieve bevoegdheden. Door het vragenrecht kunnen de kamerleden schriftelijke en mondelinge vragen stellen. Dankzij het onderzoeksrecht kan de Kamer onderzoekscommissies oprichten.

De Kamer heeft nog tal van andere bevoegdheden, waaronder de wetten in verband met de aansprakelijkheid van de federale ministers, het verlenen van naturalisaties, het benoemen van parlementaire ombudsmannen en het vaststellen van de getalsterkte van het leger.

Meer informatie over de bevoegdheden van de Kamer op de website van de Kamer

Senaat

De Senaat is, samen met de Kamer, ten volle bevoegd voor de Grondwet en de wetgeving over de organisatie en de werking van de instellingen van de federale staat en van de deelstaten.

De Senaat behartigt de belangen van de deelstaten op federaal vlak. Hij kan informatieverslagen opstellen over de raakvlakken tussen de bevoegdheden van de federale staat en de deelstaten. Hij bemiddelt ook in eventuele belangenconflicten tussen de verschillende parlementen van het land. De Senaat neemt deel aan een aantal benoemingen in hoge rechtscolleges (en dat geldt ook voor de Kamer).

Net als de andere parlementen waakt de Senaat erover dat de Europese Unie geen initiatief neemt over een thema dat beter op een ander niveau wordt behandeld. Dit is het principe van de subsidiariteit.

Meer informatie op de website van de Senaat