Mevrouw Maggie De Block

Maggie De Block

Geboortedatum: 28 april 1962
Geboorteplaats: Merchtem

 

Functie: Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, en van Asiel en Migratie 

Bevoegdheden

Hoofdbevoegdheden

 • FOD Sociale Zekerheid
 • FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG)
 • Migratie- en Asielbeleid: FOD Binnenlandse Zaken - directie-generaal Vreemdelingenzaken
 • Dienst Vreemdelingenzaken
 • Commissariaat-generaal voor vluchtelingen en staatlozen
 • Raad voor vreemdelingenbetwistingen
 • Fedasil
 • Federaal Centrum voor de analyse van de migratiestromen, de bescherming van de grondrechten van de vreemdelingen en de strijd tegen de mensenhandel

Bijkomende bevoegdheden

 • Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (RIZIV)
 • Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen (CDZ)
 • Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering (HZIV)
 • Kruispuntbank voor sociale zekerheid (KSZ)
 • Fedris (Federaal agentschap voor beroepsrisico's)
 • Famifed
 • ehealth-platform
 • Dienst voor de bijzondere Socialezekerheidsstelsels (DIBISS)
 • Rijksdienst voor sociale zekerheid (RSZ)
 • Federaal Kenniscentrum voor Gezondheidszorg

 

Beleidsorganen en secretariaat

Mevr. Mireille Alvarez
Vertaler

Mevr. Valérie Badrane
Raadgeefster
Asiel en Migratie cel contact met de burger, bijzondere dossiers, toegang en verblijf

De h. Florent Baudewyns
Persattaché

Mevr. Nathalie Bay
Vertaler-tolk

De h. Jelle Boone
Woordvoerder

De h. Kris Bosmans
Raadgever
Asiel

Mevr. Anneleen Brems 
Raadgeefster
Asiel en Migratie opvang

De h. Koen Bronselaer
Raadgever
Niet-planbare zorg

Mevr. Kristien Casselman
Raadgeefster
Ziekenhuizen

Mevr. Annelies Cools
Raadgeefster
Verpleegkunde, vroedkunde, paramedische beroepen en Evidence Based Practice

Mevr. Lieve De Donder
Secretariaat Minister

Mevr. Regina De Paepe
Expert
Gezondheidszorg en RIZIV

De h. Luc De Ridder
Website en communicatie

De h. Ief De Smedt
Raadgever
Medische hulpmiddelen en implantaten

De h. Tom De Spiegelaere
Raadgever
Begroting sociale zekerheid en gezondheidszorg; opvolging zesde staatshervorming

Mevr. Ann Decroix
Secrétariat cellule Asile et Migration

Mevr. Brigitte Degeest
Directeur
Secretariaat

De h. Ruben Degraeve
Raadgever
Arbeidsongeschiktheid, ziekenfondsen (verzekeringsinstellingen)

De h. Toon Delodder
Raadgever
Asiel en Migratie opvang, hervestigingen en vrijwillige terugkeer

De h. Axel Delvoie
Directeur
Cel Sociale zaken, Asiel en Migratie

De h. Eugène Dimmock
Raadgever
Ministerraad, Overlegcomité, personeelsmateries administraties, budget en beheer

Mevr. Audrey Dorigo
Persattaché

Mevr. Myriam Feys
Cel contact met de burger

Mevr. Fabienne Glaude
Onthaal

De h. Steven Goderis
Chauffeur

De h. Roby Guns
Persattaché

Mevr. Katrien Kesteloot
Expert
Gezondheidszorg en  projectleider hervorming ziekenhuisfinanciering

Mevr. Diane Kleinermans
Raadgeefster
Geneesmiddelen, implantaten en klinische proeven

Mevr. Lies Lammens
Raadgeefster
Niet-planbare zorg en coördinatie Interministeriële conferentie gezondheidszorg

Mevr. Tessa Latrez
Raadgeefster
Europese en internationale zaken, crisisbeheer, rampenmanagement

De h. Harmen Lecok
Raadgever
Geestelijke gezondheidszorg en verslavingen

Mevr. Alexandra Leenaert
Raadgeefster
Relaties met parlement

De h. Enrico Leenknecht
Adjunct-directeur
Cel Sociale zaken

De h. Peter Legroe
Raadgever
Ethische thema's, voeding, ggo's, diergeneeskunde, milieu-gezondheid, productnormen

De h. Etienne Maerien
Raadgever
e-Health

Mevr. Jessica Maus
Secretariaat cellen/raadgevers

Mevr. Sabine Meyssen
Persoonlijk assistente Minister

Mevr. Aurelie Mollers
Raadgeefster
Beroepsrisico’s

De h. Benoît Mores
Raadgever
Patiëntgerelateerde thema's

De h. Hans Nagels
Raadgever
Handhavingsbeleid gezondheidszorg en verzekeringsinstellingen

De h. Jan Noelmans
Raadgever
Asiel en Migratie relaties met parlement

De h. Tom Ongena
Mediarelaties en communicatie Asiel en Migratie

De h. Christophe Peferoen
Raadgever
Begroting en beheer

De h. Pieter Raes
Raadgever
Arbeidsongeschiktheid en invaliditeit

Mevr. Sylvia Raman
Onthaal

Mevr. Anja Roelands
Rekenplichtige - secretariaat beleidscellen

De h. Jean-Pierre Roos
Schriftelijke parlementaire vragen

De h. Tijs Ruysschaert
Persattaché

Mevr. Els Scherps
Cel contact met de burger

De h. Pieter Spinnewijn
Adjunct-directeur
Cel Asiel en Migratie opvang

De h. Johan Staes
Raadgever
Kinderbijslag, Kruispuntbank van de Sociale Zekerheid , hervorming stelsel Zeevarenden, notie loon RSZ (harmonisatie sociaal-fiscaal)

Mevr. Annelies Steeman
Raadgeefster
Vermindering patronale bijdragen ; eerste aanwervingen verminderingen; Non Profit : Sociale maribel; Hervorming DOSZ

De h. Philippe Stouten
Chauffeur

Mevr. Suzy Troch
Onthaal

Mevr. Els Truyens 
Raadgeefster
Asiel en Migratie gedwongen terugkeer en politie

De h. Andreas Valkiers
Raadgever
Sociale zaken

De h. Sven Van Loo
Adjunct-directeur
Cel Asiel en Migratie

Mevr. Sylvia Van Meirvenne
Raadgeefster
Juridische aspecten  gezondheidszorgberoepen, sociaal overleg, contentieux

Mevr. Hilde Van Overstraeten
Onthaal

De h. Sven van Semmertier
Raadgever
Asiel en Migratie vrijwillige en gedwongen terugkeer

De h. Guido Van Wymersch
Raadgever
Asiel en Migratie

Mevr. Chris Vande Langerijt
Documentregistratie en verzending

De h. Koenraad Vandewoude
Raadgever
Medische aangelegenheden, projectleider hervorming wetgeving uitoefening gezondheidszorgberoepen

Mevr. Ellen Verheijden  
Raadgeefster
Asiel en Migratie gedwongen terugkeer en DVZ

De h. Bernard Verheyden
Raadgever
Juridische materies ziekenhuizen

De h. Bart Vermeulen
Adjunct-directeur
Cel Gezondheidszorg

De h. Erwin Voets
Chauffeur

Mevr. Mieke Walraevens
Adjunct-directeur
Cel Gezondheidszorg

Mevr. Carine Willocx
Secretariaat beleidscellen

De h. Bert Winnen
Directeur
Cel Gezondheidszorg

De h.Jelle Wulleman
Persattaché
 

 

Laatste bijwerking : 18/09/2019