Mathieu Michel
 

 

 

 

Staatssecretaris voor Digitalisering, belast met Administratieve Vereenvoudiging, Privacy en de Regie der gebouwen, toegevoegd aan de eerste minister

Bevoegdheden

  • Algemene directie Economische reglementering – Afdeling Telecommunicatie en Informatiemaatschappij, van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie
  • FOD Beleid en Ondersteuning: gezamenlijk gezag met de minister van Ambtenarenzaken en de Staatssecretaris voor Begroting
  • Belgisch Instituut voor post en telecommunicatie (BIPT)
  • voogdij over Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAV)
  • wetgeving inzake bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegeven
  • Regie der gebouwen