Collectief ontslag

Een ontslag wordt als collectief beschouwd wanneer:

  • de werknemers niet persoonlijk verantwoordelijk zijn (onvoldoende beroepsgeschikt, eventuele fouten, gebreken…) 
  •  het in de loop van een periode van minimum 60 dagen een bepaald aantal werknemers treft. Dat aantal verschilt volgens de grootte van de onderneming.

Te volgen procedures

  • vooraf de werknemersvertegenwoordigers inlichten en om hun mening vragen
  • de regionale tewerkstellingsdienst (VDAB, Forem of Actiris) op de hoogte brengen

Als die procedures niet worden nageleefd kunnen de werknemers heel goed hun  arbeidsovereenkomst verder uitvoeren en hun loon ontvangen.

Vergoeding wegens collectief ontslag

De werkgever moet ook een bijzondere vergoeding uitbetalen. Het bedrag van deze vergoeding komt overeen met de helft van het verschil tussen de nettobezoldiging en de werkloosheidsuitkering waar de werknemers recht op hebben.
Met andere woorden, (nettobezoldiging – werkloosheidsuitkering) : 2 = bijzondere vergoeding

Meer info over collectief ontslag, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg