Einde van de arbeidsovereenkomst: duur van de opzegging

De termijn van de wettelijke opzegging verschilt naargelang:

  • uw anciënniteit
  • uw bezoldiging
  • u zelf ontslag neemt of ontslagen wordt

De opzeggingstermijn begint op de maandag die volgt op de week waarin de opzegging wordt meegedeeld.

Voorbeeld: een werknemer overhandigt eigenhandig zijn ontslag aan zijn werkgever op de woensdag van de 7e week van het jaar. De opzegging gaat in op de maandag daarop of de maandag van de 8e week van het jaar.

Afwezigheid tijdens de periode van opzegging

Tijdens de opzeggingstermijn heeft de werknemer het recht om met behoud van loon van het werk weg te blijven om nieuw werk te zoeken. De duur van de totale afwezigheid mag niet langer zijn dan één arbeidsdag per week (of twee halve dagen).

Opzeggingsvergoeding

De partij die de arbeidsovereenkomst zonder dringende reden verbreekt, zonder een kennisgeving van de opzeggingstermijn, of met een ontoereikende opzeggingstermijn, is aan de andere partij een vergoeding verschuldigd: de opzeggingsvergoeding.

Meer info over de opzeggingstermijn en de opzeggingsvergoeding, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten