Einde van de arbeidsovereenkomst: redenen tot ontslag

Bij een ontslag door een werkgever is het belangrijk te weten of de reden een ernstige fout is of niet. De situatie verschilt volgens de reden.

In beide gevallen moet de kennisgeving van de opzegging gebeuren per aangetekende brief (of deurwaardersexploot), die de begindatum en de duur van de opzeggingstermijn vermeldt.

Ontslag om dringende reden

In dat geval wordt de arbeidsovereenkomst ontbonden zonder opzegging of vergoeding. Herhaaldelijke afwezigheid, insubordinatie, diefstal, agressief gedrag of daden van oneerlijke concurrentie kunnen als dringende redenen worden beschouwd.

Als een werkgever een dringende reden inroept, moet hij het bestaan ervan bewijzen. De kennisgeving van de dringende reden moet schriftelijk gebeuren.

Ontslag zonder dringende reden

Als het niet gaat om een ontslag wegens dringende reden en de arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur is, dan beschikt de werknemer over een opzeggingstermijn. Als deze termijn niet wordt nageleefd, heeft de werknemer bovendien recht op een opzeggingsvergoeding.


Meer info over de opzegtermijnen en de opzeggingsvergoeding op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.