Sluiting van ondernemingen

Er is sprake van sluiting van een bedrijf (of van een afdeling ervan) wanneer de volgende twee voorwaarden vervuld zijn:

  • de hoofdactiviteit van het bedrijf of van een afdeling ervan werd definitief stopgezet (vrjiwillige stopzetting of faillissement)
  • het aantal werknemers dat in het bedrijf tewerkgesteld is, daalt onder de 25% van het aantal werknemers die er tijdens het vorige jaar tewerkgesteld waren 

Delocalisatie, fusie of herstructurering kunnen ook gelijkgesteld worden met een bedrijfssluiting.

Verplichtingen van de werkgever

  • de betrokken werknemers en hun vertegenwoordigers, en ook de betrokken autoriteiten en instellingen vooraf inlichten
  • een speciale ontslagvergoeding ('sluitingsvergoeding' genoemd) betalen aan de betrokken werknemers

Tussenkomst door het Fonds sluiting ondernemingen

Wanneer de werkgever insolvent is, betaalt het 'Fonds tot vergoeding van de in geval van Sluiting van Ondernemingen ontslagen werknemers', afgekort tot het 'Fonds sluiting ondernemingen', de sluitingsvergoeding aan de werknemers die het slachtoffer zijn van een bedrijfssluiting.

Meer info over de sluiting van ondernemingen, op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Meer info over het Fonds sluiting ondernemingen, op de website van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA).