Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag

Het brugpensioen is op 1 januari 2012 van naam veranderd. Het heet voortaan Stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT).

Dankzij dit stelsel  hebben sommige oudere werknemers die worden ontslagen, recht op een vergoeding door hun vroegere werkgever. Deze vergoeding komt bovenop hun gewone werkloosheidsuitkering. Brugpensioen is niet hetzelfde als vervroegd pensioen.

Meer informatie vindt u op de site van de RVA en op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Tewerkstellingsmaatregelen voor oudere werknemers

Met tal van maatregelen worden oudere werklozen aangemoedigd om opnieuw werk te zoeken. Zo bestaat er een werkhervattingstoeslag en worden werkgevers aangemoedigd om oudere werknemers aan te werven door verminderingen van de werkgeversbijdrage toe te staan.

Meer informatie over werkhervattingstoeslag vindt u ook op de site van de RVA