Persistente organische verontreinigende stoffen: jouw mening telt!

Van 21 november 2022 tot en met 20 januari 2023 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het vierde nationaal implementatieplan van het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen (POP’s).

POP’s zijn uiterst giftig voor mens en milieu. Ze stapelen zich op in de vetweefsels van levende organismen en kunnen via moedermelk en eieren worden doorgegeven. Ze zijn gedurende jaren of zelfs decennia persistent en verspreiden zich over lange afstanden, waardoor ze zones ver van hun bron van herkomst besmetten.

Het Verdrag van Stockholm van 2001 inzake persistente organische verontreinigende stoffen is een internationale overeenkomst die tot doel heeft de productie of het gebruik van bepaalde chemische verontreinigende stoffen, te beperken of te verbieden en de onbedoelde vorming en uitstoot van andere chemische stoffen te beperken of te beëindigen.

De toetreding van België tot het Verdrag van Stockholm heeft geleid tot de ontwikkeling van een nationaal implementatieplan voor het Verdrag van Stockholm inzake persistente organische verontreinigende stoffen.

Dit nationaal plan, dat het resultaat is van een nauwe samenwerking tussen de regionale en federale overheden die bevoegd zijn voor de materies die onder het Verdrag van Stockholm vallen, wordt regelmatig herzien om rekening te houden met de wetgevende en technische vooruitgang op dit gebied.

Het plan geeft een geactualiseerd overzicht van de programma’s en acties op federaal en regionaal vlak ten aanzien van een vermindering van POP’s.

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 21 november 2022 op www.consult-leefmilieu.be

Voor meer informatie, zie ‘Het beheer van POP’s in België