Bescherming van persoonsgegevens

Deze informatie handelt over de bescherming van uw persoonsgegevens. Dit zijn de gegevens waarmee u rechtstreeks of onrechtstreeks geïdentificeerd kunt worden.

De persoonsgegevens worden verzameld door de FOD Kanselarij van de Eerste Minister wanneer:

 • u surft op de pagina’s van het webportaal www.belgium.be. In uw browser beginnen ze met ‘www.belgium.be’. Wanneer een link u naar een andere website, een online toepassing of een sociaal netwerk brengt, dan gelden de voorwaarden voor de verwerking van persoonsgegevens van die diensten.
 • u contact met ons opneemt

U bent beschermd op basis van:

 • Europese Verordening 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 (in werking getreden op 25 mei 2018) betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (AVG)
 • de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens

1. Rechtsgrond en doeleinden van de verwerkingen

Het koninklijk besluit tot oprichting (15 mei 2001) van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister voorziet in de volgende opdrachten van de algemene directie Externe Communicatie:

 • de oprichting van een kenniscel
 • de oprichting van een dienstencentrum voor communicatie
 • de organisatie, de uitbouw en de coördinatie van departementsoverschrijdende communicatie en informatie voor de burger, de media en de beleidsverantwoordelijken

Het koninklijk besluit van 19 juli 2001 tot uitvoering van artikel 2, 1°, van de wet van 11 april 1994 betreffende de openbaarheid van bestuur (Belgisch Staatsblad van 1 september 2001) schrijft eveneens de taken van de algemene directie voor op het vlak van conceptie- en realisatie van het informatiebeleid van de federale overheid:

 1. het aanwenden van alle voorlichtingstechnieken om de burger voor te lichten en het land beter te doen kennen
 2. het verzamelen van een zo volledig mogelijke documentatie betreffende het nationaal patrimonium en de nationale werkzaamheden en verwezenlijkingen
 3. het coördineren van de initiatieven genomen op de gebieden bedoeld in 1. en 2

We verzamelen en verwerken persoonsgegevens om:

 • u in te lichten
 • uw vragen te beantwoorden
 • de dossiers die u aanbelangen te behandelen

We verzamelen en verwerken ook gegevens op anonieme wijze:  

 • voor statistische en kwalitatieve doeleinden, om onze diensten te verbeteren
 • om u een antwoord te geven in uw taal

Als uw vraag naar informatie of dienstverlening voor een andere administratie bedoeld is, dan geven we u de gegevens van die administratie. U bent vrij ze te contacteren.

2. Verwerkte gegevens 

De tabel hieronder vermeldt de situaties waarin persoonsgegevens automatisch worden verzameld en verwerkt.

Situaties

Verzamelde en verwerkte gegevens

U raadpleegt een of meerdere pagina’s

IP-adres.

U neemt via een elektronisch formulier of via e-mail contact met ons op

Naam, voornaam en e-mailadres dat u ingeeft.

Uitwisseling van e-mails via het contactformulier en via berichtenverkeer.

Metagegevens die al dan niet gekoppeld zijn aan uw e-mail.

 

De andere persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt, zijn opgenomen in het register van gegevensverwerking.

Gegevens die niet van persoonlijke aard zijn, worden eveneens automatisch verzameld zonder link naar uw IP-adres en dus met respect voor uw anonimiteit. Ze worden gebruikt om statistieken op te maken en om de inhoud van de portaalsite te verbeteren:

 • taalkeuze
 • gebruikte zoekmachine
 • gebruikte trefwoorden
 • website waarlangs u gekomen bent
 • geraadpleegde pagina’s
 • raadplegingsduur per pagina
 • lijst van gedownloade bestanden
 • datum en uur van toegang
 • gebruikte browser
 • platform en besturingssysteem dat op uw computer is geïnstalleerd

 

3. Gebruik van cookies

Beheer uw cookie-voorkeuren

Deze website maakt gebruik van volgende cookies:

Cookies die noodzakelijk zijn voor de goede werking van de website:

Naam Vervaldag Inhoud Doel
BIGipServerF2W-… Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.
TS01448b0 (tekens na TS… variëren) Tot het einde van de sessie Opeenvolging van tekens Wijst een server toe om verzoeken van dezelfde gebruiker te verwerken.
language_cookie 365 dagen (1 jaar) Taal van de laatst bezochte pagina Bij een volgend bezoek aan de site komt men automatisch op de homepagina in de gekozen taal terecht.
SimpleSAMLSessionID Tot het einde van de sessie Unieke ID één sessie
has_js Tot het einde van de sessie 1 Hiermee kunt u bepalen of uw browser Javascript accepteert of niet (sessiestatus)
fedconsent 90 dagen cookie-voorkeuren Bewaart de gemaakte keuzes uit de cookie-popup

 

Statistische cookies:

Naam Vervaldag Doel
_pk_id 28 dagen Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ref 6 maanden Analyse van het bezoekersaantal website.
_pk_ses 50 minuten Analyse van het bezoekersaantal website.
 

4. Bewaringsduur

De bewaringsduur:

 • van uw IP-adres: 24 uur
 • van de uitwisselingen via het contactformulier en via e-mail: 12 maanden

In uitzonderlijke gevallen, zoals een gerechtelijke procedure, kunnen uw persoonsgegevens langer worden bewaard.  

5. Veiligheid

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister waarborgt de veiligheid (integriteit en vertrouwelijkheid) van uw persoonsgegevens. Ze worden onder meer beschermd tegen ongeoorloofde toegang, onrechtmatig gebruik, verlies en ongeoorloofde wijzigingen.

Daarvoor gebruiken we beveiligingstechnieken en -procedures die we hier om veiligheidsredenen niet uitvoerig beschrijven.

Op fysiek, technisch en organisatorisch vlak worden gepaste maatregelen genomen om een veiligheidsniveau te garanderen dat aangepast is aan de risico’s.

6. Recht op inzage, rechtzetting, bezwaar en wissen

U heeft bepaalde rechten voor de persoonsgegevens die we gebruiken: het recht van inzage, het recht op rechtzetting, het recht om bezwaar aan te tekenen en het recht om gegevens te laten wissen.

We behandelen uw aanvraag binnen 30 kalenderdagen. Als uw aanvraag complex is of onze diensten tal van aanvragen moeten behandelen, dan wordt de termijn verlengd met 60 dagen.

Stuur een e-mail of een brief naar onze functionaris voor gegevensbescherming, samen met een scan of een kopie van uw identiteitsbewijs, met daarop uw handtekening, om uw rechten uit te oefenen:

dpo@premier.fed.be 
Federale Overheidsdienst (FOD) Kanselarij van de Eerste Minister
Ter attentie van de functionaris voor gegevensbescherming
Hertogsstraat 4, 1000 Brussel

7. Klachten

Als u vindt dat de FOD Kanselarij van de Eerste Minister uw persoonsgegevens niet heeft verwerkt in overeenstemming met de geldende regelgeving, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

E-mail: contact@apd-gba.be

8. Contact

Voor informatie over ons gegevensbeschermingsbeleid kunt u contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming: dpo@premier.fed.be.