Beschermd gebied de Vlakte van de Raan: uw mening telt!

Van 9 februari 2023 tot en met 9 april 2023 organiseert de dienst Marien Milieu van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van de instandhoudingsdoelstellingen en de beheerplannen voor de Vlakte van de Raan. 

Het marien ruimtelijk plan 2020-2026 voorziet in de aanduiding van een nieuw habitatrichtlijngebied in onze Noordzee, de Vlakte van de Raan. Om tot een goed beheer te komen, voorziet het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden dat er instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen vastgesteld worden. Deze instandhoudingsdoelstellingen en beheerplannen geven aan wat er binnen de Vlakte van de Raan nagestreefd en ondernomen wordt om de ‘gunstige staat van instandhouding’ voor de beschermde habitats en soorten te herstellen of te behouden.  

In het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee – aanvulling Vlakte van de Raan’ zijn voor de te beschermen habitats en soorten overkoepelende doelen beschreven die, waar mogelijk, verdere invulling krijgen door concrete, operationele instandhoudingsdoelstellingen. Het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) – aanvulling Vlakte van de Raan’ geeft een overzicht van de verschillende maatregelen die reeds genomen zijn en van de acties die in de komende jaren uitgevoerd moeten worden. 

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.  

Meer informatie vindt u vanaf 9 februari 2023 op www.consult-leefmilieu.be 

Voor meer informatie, zie Natuurbescherming en -herstel