‌‌‌Beschermd gebied Vlakte van de Raan: resultaten openbare raadpleging

Van 9 februari tot en met 9 april 2023 heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging gehouden over het ontwerp ‘Instandhoudingsdoelstellingen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee - aanvulling Vlakte van de Raan’ en over het ontwerp ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027) - aanvulling Vlakte van de Raan’.
 
De plannen en doelstellingen geven aan wat er specifiek voor het beschermd gebied ‘Vlakte van de Raan’ nagestreefd en ondernomen wordt ter realisatie van de Europese natuurdoelen, namelijk het behouden van een gunstige staat van instandhouding voor de beschermde habitats en soorten.
 
In totaal ontvingen we één reactie opgesteld door verschillende ngo’s.
 
Na afloop van de raadpleging hebben we deze reactie bestudeerd. Er werden geen concrete opmerkingen of verbetersuggesties aangebracht bij de voorliggende documenten. Er werd gevraagd voldoende budget te voorzien voor aanvullend wetenschappelijk onderzoek om kennishiaten te identificeren en er werden een aantal bezorgdheden geuit met betrekking tot de passende beoordeling, impact van visserij en het gebruik van niet-inheemse soorten in maricultuur.

De dienst Marien Milieu deelt deze bezorgdheden en zal deze bijgevolg ook meenemen in haar werkzaamheden.
 
Daarnaast werd er ook gevraagd om de studie “Paoleti, S., S. Degraer, V. Van Lancker, G. Van Hoey (2021). Study Assignment to determine the conservation status of the Vlakte van de Raan Natura 2000 area. Final report commissioned by the Federal Public Service Health, Food Chain safety and Environment. 49 pp.” vlot publiek toegankelijk te maken.
 
Naar aanleiding van deze vraag werd de studie op de website van de FOD Volksgezondheid geplaatst; ze kan hier geraadpleegd worden.
 
Op 1 september 2023 werd het ministerieel besluit tot aanvulling van het ministerieel besluit van 11 januari 2022 betreffende de herziening van de instandhoudingsdoelstellingen voor de mariene beschermde gebieden door de minister aangenomen. Dit besluit werd op 18 oktober 2023 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd.
 
Op 29 november 2023 heeft de minister de aanvulling voor de Vlakte van de Raan bij de ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2022-2027)’ goedgekeurd.
 
De resultaten van de raadpleging, de instandhoudingsdoelstellingen en het definitieve beheerplan zijn beschikbaar op www.consult-leefmilieu.be.