Uw mening over het ontwerp van het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie

Van 12 mei 2021 tot en met 10 juli 2021 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het Belgisch nationaal actieplan “One Health” voor de bestrijding van antimicrobiële resistentie.

De antimicrobiële resistentie, ook wel AMR genoemd, is één van de grootste bedreigingen voor de huidige en toekomstige volksgezondheid. Al verscheidene jaren is België actief op het gebied van de bestrijding van AMR maar de cijfers betreffende zowel het gebruik van antimicrobiële stoffen als de resistentie ertegen tonen echter aan dat er nood is aan meer leadership en ambitie om het tij te doen keren.

Dit Belgisch nationaal actieplan « One Health » steunt op de drie pijlers van de gezondheid (de gezondheid van de mens, de gezondheid van het dier en de gezondheid van het leefmilieu) en stelt concrete acties voor om op globale en gecoördineerde wijze tegen AMR te strijden.

Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 12 mei 2021 op www.consult-leefmilieu.be