Milieugezondheid in België: jouw mening telt!

Van 16 augustus tot en met 15 oktober 2023 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van het Derde Nationaal Actieplan Leefmilieu-Gezondheid (NEHAP3). Het NEHAP (National Environment-Health Action Plan) ontstond door de conferentie van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), regio Europa, in Helsinki in 1994, waarbij de lidstaten werden aangemoedigd om hun eigen nationale actieplannen voor leefmilieu en gezondheid te ontwikkelen. In België gaat het sinds 2003 heel specifiek over een waardevol instrument, dat coördinatie en coherentie mogelijk maakt, niet alleen tussen milieu en gezondheid, maar ook tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen.

Sinds 2003 heeft België twee nationale actieplannen geïmplementeerd in het kader van NEHAP. NEHAP3 zal tussen 2023 en 2029 worden uitgevoerd en zal zich focussen op twee prioritaire thema’s: veerkracht, adaptie en strijd tegen de klimaatverandering en de vermindering van de schadelijke effecten van chemische stoffen op de volksgezondheid en het leefmilieu. Volgens de WHO is 24% van de wereldwijde sterfte te wijten aan milieufactoren waar we iets aan kunnen doen. Dit onderstreept het belang van de NEHAP3- inspanningen. 

De openbare raadpleging over NEHAP3 is een unieke kans voor de bevolking om mee vorm te geven aan de toekomst van leefmilieu-gezondheid in België. Deelname van de bevolking is essentieel om ervoor te zorgen dat NEHAP3 de behoeften en wensen van iedereen weerspiegelt.


Deze openbare raadpleging komt voort uit het Verdrag van Aarhus, dat u het recht geeft op inspraak bij beslissingen over het milieu.

Meer informatie vindt u vanaf 16 augustus 2023 op www.consult-leefmilieu.be