Klachten

Niet tevreden over de dienstverlening van een federale overheidsdienst?

Als u niet tevreden bent over de dienstverlening, kunt u een klacht indienen bij de klachtendienst van de federale overheidsdienst. De klachtendienst zal u een ontvangstbevestiging sturen met een uniek nummer en binnen de opgegeven termijn op uw vraag antwoorden, een oplossing voorstellen of de fout rechtzetten.

Wie kan een klacht indienen?

Elke persoon, onderneming of instelling die een beroep doet op de diensten van een overheidsdienst, kan een klacht indienen.

Welke klacht kunt u indienen?

U kunt een klacht indienen over alle federale materies: belastingen, sociale uitkeringen, facturen, inschrijvingen van voertuigen, pensioenen, justitie…

De klacht kan gaan over:

  • de geleverde dienst of product: een rekenfout, verkeerd product…
  • de uitvoering van de dienstverlening: geen tijdige reactie, niet-tijdige uitbetaling…
  • de wijze van de dienstverlening: onvriendelijk onthaal, toegankelijkheid…
  • de toepassing van de wetgeving

Het moet gaan om zaken die onder de bevoegdheid vallen van de overheidsdienst.

Welke klachten worden niet aanvaard?

  • anonieme klachten
  • klachten over oude feiten
  • klachten over andere bevoegdheden: gemeenten, gewesten…
  • vragen voor bijkomende informatie

Voor informatie over de dienstverlening wend u tot de dienst zelf of tot het informatiecontactpunt dat op de website staat.

Wat gebeurt er met uw klacht?

U ontvangt een ontvangstbewijs en een uniek nummer van de klachtencoördinator met de vermelding van de termijn waarin u een antwoord ontvangt. De bevoegde dienst onderzoekt uw klacht en stuurt u een antwoord via de klachtencoördinator. U ontvangt een gemotiveerd antwoord, een rechtzetting of een oplossing voor uw probleem.

Elk jaar evalueert elke overheidsdienst de klachten die hij heeft ontvangen. Op basis hiervan kan hij zijn dienstverlening verbeteren en gelijkaardige klachten in de toekomst vermijden.

Opgelet! Een klacht is niet hetzelfde als beroep aantekenen.Als u een administratieve beslissing ongedaan wilt maken, moet u beroep aantekenen voor de bevoegde rechtbank. De beroepsmogelijkheden staan altijd op de melding van de administratieve beslissing vermeld. Een klacht indienen, schort de indieningstermijn voor een beroep niet op.