Schenking

Door tijdens uw leven goederen te schenken aan uw erfgenamen vermindert u de waarde van het vermogen dat u hen op het ogenblik van uw overlijden nalaat en dus ook de successierechten die zij op uw erfenis zullen moeten betalen. 

De schenking van een roerend goed (een som geld, juwelen, aandelen aan toonder) kan eenvoudig gebeuren van hand tot hand. Toch is het aangeraden om een geschreven document op te stellen, in twee exemplaren: één voor de schenker en één voor de begunstigde (zodat deze laatste beschikt over een eigendomsbewijs). Deze overeenkomst moet niet worden geregistreerd; er wordt hierop geen registratierecht geheven. 

OpgeletAls de schenker binnen de drie jaar sterft, zal er met de schenking rekening gehouden worden bij het berekenen van de successierechten. Het is dus belangrijk om te kunnen bewijzen dat de schenking wel degelijk meer dan drie jaar geleden plaatsvond. Werd er het schenkingsrecht geheven, dan zal hiermee geen rekening meer gehouden worden bij de berekening van de successierechten, zelfs wanneer de schenker binnen de drie jaar overlijdt.

De schenking van een onroerend goed (huis, grond) moet verplicht op de officiële manier gebeuren, met tussenkomst van een notaris.

Als de gift officieel moet worden gemaakt door een voor de notaris verleden akte of wanneer u dit zo wenst, betaalt u schenkingsrecht, de honoraria van de notaris en diverse kosten (zegels, opzoekingen, hypotheek …). Het bedrag van de schenkingsrechten varieert naargelang de waarde van de overgedragen goederen en de graad van verwantschap tussen schenker en begunstigde. De tarieven van het schenkingsrecht zijn de bevoegdheid van de gewesten. Ze variëren naargelang de fiscale woonplaats van de schenker.