Inschrijving van voertuigen

De Dienst voor Inschrijvingen van Voertuigen (DIV) is verantwoordelijk voor de inschrijving van motorvoertuigen, motorfietsen en aanhangwagens van meer dan 750 kg. Hij houdt een gegevensbank bij voor talrijke organisaties zoals de politie, het parket, de FOD Financiën, verzekeringsmaatschappijen … De inschrijving bij de DIV geeft u recht op een inschrijvingsbewijs en een nummerplaat.

Als u de regels voor de inschrijving van voertuigen niet volgt, wordt u strafrechterlijk vervolgd.

Als u in België woont, bent u verplicht uw voertuig in te schrijven.
Op die regel zijn er enkele uitzonderingen:

 • Het voertuig dat door een buitenlands professioneel dienstverlenend bedrijf voor hoogstens zes maanden, niet hernieuwbaar, wordt verhuurd aan een persoon verblijvend in België. (Het huurcontract op naam van diegene die het voertuig in het verkeer brengt dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, ondertekend en gedateerd.)
 • Het voertuig dat een natuurlijke persoon gebruikt in de uitoefening van zijn beroep en in bijkomende orde voor privé-doeleinden, en dat door een buitenlandse werkgever aan deze persoon waarmee hij is verbonden door een arbeidsovereenkomst wordt ter beschikking gesteld. (Een kopie van de arbeidsovereenkomst dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, evenals een door de buitenlands werkgever opgesteld document waaruit blijkt dat laatstgenoemde het voertuig heeft ter beschikking gesteld van die persoon.)
 • Het personenvoertuig bestuurd door een ambtenaar die in België verblijft en werkt voor een internationale instelling gelegen in een andere EU-lidstaat. (Een door de werkgever afgeleverde accreditatiekaart dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.)
 • Het voertuig waarvan die persoon eigenaar is die als tijdelijk afwezige persoon wordt beschouwd in de zin van de bevolkingsregisters en het vreemdelingenregister en waarbij dit laatste niet langer dan zes maanden zonder onderbreking in België wordt gestald.
 • De aanhangwagen die voor hoogstens zes maand in het verkeer wordt gebracht.
 • Het voertuig dat ten kosteloze titel ter beschikking wordt gesteld van een natuurlijke persoon gedurende een periode van ten hoogste één maand. (Een door de buitenlandse titularis opgesteld document dient zich aan boord van het voertuig te bevinden, waaruit blijkt dat laatstgenoemde toestemming verleent om het voertuig te gebruiken voor een bepaalde periode, met vermelding van de einddatum.)
 • Het voertuig dat wordt gebruikt door een in het buitenland verblijf houdende student gedurende de effectieve duurtijd van zijn studies, en die enkel in België verblijft om zijn studies verder te zetten in een in België gevestigde onderwijsinrichting. (Het geldig attest van zijn laatste inschrijving in voornoemde onderwijsinrichting dient zich aan boord van het voertuig te bevinden.)


Als u niet in België woont en u komt voor een korte periode naar België, dan mag u met uw voertuig rijden als het voldoet aan de volgende voorwaarden:

 • Het voertuig is ingeschreven in een lidstaat van de EU of in een staat die de internationale conventies van het wegverkeer ondertekend heeft.
 • Het voertuig draagt de nummerplaten die verplicht zijn in het land waar het is ingeschreven.
 • Op de achterkant van het voertuig staan de kenletters van de staat waar het is ingeschreven.


Een andere mogelijkheid is dat u niet in België woont en uw voertuig tijdelijk is ingeschreven in België. Dat kan onder meer het geval zijn als het voertuig bestemd is voor:

 • de export
 • inschrijvingen voor CD (diplomatieke functies), Shape (Algemeen Hoofdkwartier van de Geallieerde Mogendheden in Europa) en NAVO
 • personen die ingeschreven zijn in het wachtregister van een Belgische gemeente
 • mensen die bezig zijn met een regularisatieprocedure voor een verblijfsvergunning


U moet de inschrijving van uw voertuig aanvragen met het roze formulier 'aanvraag tot inschrijving'. U vult dit formulier zorgvuldig en correct in en hierna zijn er twee mogelijkheden: de snelste en verplichte manier (indien mogelijk) is met het ingevulde document naar uw makelaar of verzekeraar gaan. Hij schrijft uw voertuig in via het internet en u ontvangt uw kentekenbewijs en nummerplaat vanaf de volgende werkdag. Sinds 1 januari 2014 wordt het gebruik van de applicatie WebDIV verplicht en dit telkens wanneer de mogelijkheid hiertoe bestaat. Een andere mogelijkheid is dat u zelf het document terugstuurt naar de DIV.  Nadat de DIV uw gegevens in haar bezit heeft, zult u een inschrijvingsbewijs ontvangen.

Als u uw wagen wil uitschrijven (uw kentekenplaat wil laten schrappen), moet u uw nummerplaat terugsturen. Als u de beslissing heeft genomen om geen gebruik meer te maken van uw voertuig doet u dit best zo snel mogelijk aangezien u verkeersbelasting blijft betalen zolang de plaat niet geschrapt is.

U kunt uw officiële kentekenplaat (met stempel achterop) terugbezorgen op drie manieren:

 • U gaat naar een bpost-kantoor en bekomt een schrappingattest voor uw plaat
 • U deponeert uw nummerplaat in de daartoe voorziene bus aan de loketten of bijgebouwen van de DIV
 • Vanuit het buitenland, stuurt u uw plaat per post op naar DIV – Schrappingen – B-1099 Brussel.


Meer informatie over de DIV vindt u op de website van de FOD Mobiliteit en op de site van de Belgische wegcode.

Vragen over de inschrijving van een voertuig kunt u mailen naar: info@mobilit.fgov.be.