Sinds juni 2017 dragen alle chemische producten in de handel nieuwe gevaarsymbolen. Negen nieuwe pictogrammen in een witte ruit met een rode rand vervangen de zeven gevaarsymbolen met een oranje achtergrond.

Je vindt deze nieuwe symbolen en de betekenis ervan op de website https://www.gevaarsymbolen.be.

Nederlands

Depuis juin 2017, de nouveaux symboles de danger figurent sur tous les produits chimiques du commerce. 9 nouveaux pictogrammes présentés dans un losange blanc à bord rouge remplacent les 7 anciens symboles de danger sur fond orange.

Le site  www.symbolesdanger.be présente ces nouveaux symboles et explique leur signification.

Frans

Van 6 maart tot en met 4 mei 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Federale Bijenplan 2017-2019.

De uitdaging van dit plan bestaat erin de gezondheid van de bijen en hun bestuiving te behouden.

Het Federale Bijenplan 2017-2019 verzamelt verschillende maatregelen die de regering heeft genomen en acties die in aansluiting daarop werden uitgevoerd.

Nederlands

Du 6 mars au 4 mai 2017, le SPF Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement organise une consultation publique sur le projet de Plan fédéral Abeilles 2017-2019.

Le défi de ce plan est de préserver la santé des abeilles et leur pollinisation.

Le Plan fédéral Abeilles 2017-2019 rassemble à la fois les mesures prises par le gouvernement fédéral ainsi que des actions mises en place dans la foulée.

Vous trouverez plus d’information à partir du 6 mars 2017 sur www.consult-environnement.be

Frans

De FOD Sociale Zekerheid publiceert de brochure ‘Alles wat u wilde weten over de sociale zekerheid’ 2016.

Deze brochure verklaart in duidelijke taal wat u moet weten over de sociale zekerheid:

Nederlands

Le SPF sécurité sociale publie la brochure "Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur la sécurité sociale - 2016 ».

Le texte explique dans un langage simplifié ce qu'est la sécurité sociale :

Frans

Das KMI erwartet in der Woche vom 19. Juni 2017 Temperaturen über 30 Grad.

Berücksichtigen Sie unsere 11 Tipps, um diese Hitzewelle zu überstehen.

 

 

 

Duits

Van 2 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 organiseert de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een openbare raadpleging over het ontwerp van Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023).

Het ontwerp  ‘Beheerplannen voor Natura 2000 in het Belgische deel van de Noordzee (2018-2023)’ werd opgesteld in uitvoering van het koninklijk besluit van 27 oktober 2016 betreffende de procedure tot aanduiding en beheer van de mariene beschermde gebieden.

Nederlands

Du 2 mai 2017 au 30 juin 2017 inclus, le SPF Santé publique, Sécurité de la Chaîne alimentaire et Environnement organise une consultation publique sur le projet de Plans de gestion pour Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord (2018-2023).

Le projet de ‘Plans de gestions pour Natura 2000 dans la partie belge de la mer du Nord (2018-2023)’ a été établi en exécution de l’arrêté royal du 27 octobre 2016 relatif à la procédure de désignation et de gestion des zones marines protégées. 

Frans

Hier eine kurze Erinnerung für Kleinunternehmen. Seit dem 1. Juli 2016 und unter bestimmten Bedingungen besteht keine Pflicht mehr, eine jährliche Liste der mehrwertsteuerpflichtigen Kunden zu hinterlegen.

Duits

Pagina's