Meststoffen

Er wordt een onderscheid gemaakt tussen meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten. Meer informatie hierover vindt u op Fytoweb, een website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu. Over het gebruik van meststoffen bestaat er zowel federale als Europese wetgeving.

Controle

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) is verantwoordelijk voor de controle van meststoffen, bodemverbeterende middelen en teeltsubstraten die in de handel gebracht worden in België.
 
Het FAVV levert ook erkenningen af aan fabrikanten, invoerders (behalve van EG-meststoffen) en iedereen die onder zijn eigen naam meststoffen, bodemverbeterende middelen of teeltsubstraten verhandelt. Enkel bedrijven die over een dergelijke erkenning beschikken, kunnen deze producten verkopen.

Ontheffingen en toelatingen

Voor producten die niet vernoemd worden in de federale wetgeving kan de bevoegde minister een ontheffing verlenen. Die ontheffing maakt het mogelijk om het product te verhandelen als meststof, bodemverbeterend middel, teeltsubstraat of aanverwant product.

Slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor huishoudelijk, stedelijk en/of industrieel afvalwater kan nog gebruikt worden in de landbouw (in Vlaanderen is het gebruik van slib afkomstig van zuiveringsinstallaties voor stedelijk afvalwater verboden). Een bedrijf dat zuiveringsslib wenst af te zetten in de landbouw moet daarvoor wel de toelating hebben gekregen van de bevoegde minister.

Bedrijven dienen eveneens een toelating te vragen van de bevoegde minister voor het vermelden van bepaalde specifieke eigenschappen op het etiket van een meststof, bodemverbeterend middel of teeltsubstraat.

Meer informatie over de ontheffing van producten en meer informatie over de toelating van productie-eenheden vindt u op Fytoweb.