Vervuiling en hinder

Vervuiling

Sommige stoffen hebben een negatieve invloed op de kwaliteit van lucht, water en bodem. Het gaat onder andere om: 

  • zware metalen 
  • bestrijdingsmiddelen
  • persisterende organische polluenten (pop's) Dit zijn verbindingen die van nature niet snel uit elkaar vallen en daardoor erg lang in het milieu aanwezig blijven, zoals pcb's en dioxines. 
  • asbest

Hinder

Als het milieu verstoord wordt, krijgen ook onze zintuigen het vaak zwaar te verduren. We spreken dan van milieuhinder. Die is meestal erg lokaal en direct merkbaar.

De bekendste oorzaken van hinder zijn geluid, geur, grof stof, roet of rook, een overmaat aan kunstlicht en trillingen.

Of een verstoring van het milieu hinder veroorzaakt, is afhankelijk van een heleboel factoren: de mate van verstoring speelt natuurlijk een rol, maar ook de gevoeligheid van de persoon. Ernstige hinder kan leiden tot lichamelijke ongemakken, slaapverstoring, gezondheidsklachten of aantasting van materiële goederen.

Meer info, op de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 

Klachten

Als u milieuvervuiling of -hinder ondervindt, kunt u terecht bij de milieudienst van uw gemeente. Buiten de kantooruren kunt u ook contact opnemen met de interventieploeg van de lokale politie.