Biodiversiteit en natuur

De federale overheid en de gewesten verdelen de milieubevoegdheden in België onder elkaar.

Vlaanderen, Wallonië en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest oefenen hun bevoegdheden uit op het vlak van:

 • ruimtelijke ordening
 • natuurbescherming en -behoud
 • de strijd tegen geluidshinder en de bescherming van bodem, water en lucht
 • afvalbeleid
 • waterproductie en -voorziening
 • controle op de industriële activiteiten

De federale overheid is bevoegd voor:

 • de productnormen
 • de bescherming tegen ioniserende stralingen
 • de in-, uit- en doorvoer van uitheemse planten- en diersoorten en hun afval en krengen
 • de bescherming van het mariene milieu
 • de coördinatie van het internationale milieubeleid
   

Meer informatie over leefmilieu: