Pesticiden en biociden

Pesticiden zijn chemisch-synthetische producten die dienen om bepaalde insecten, planten of andere ongewenste organismen te doden. Ze worden onder meer gebruikt in de landbouw. Biociden zijn pesticiden die buiten de landbouw gebruikt worden. Zowel privépersonen als professionals maken gebruik van biociden.

Meer informatie over pesticiden en meer informatie over biociden vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

Programma voor de Reductie van Pesticiden en Biociden (PRPB)

Het PRPB is een federaal programma. Het heeft tot doel het risico en gebruik van pesticiden en biociden sterk te verminderen.
De website www.prpb.be stelt vooral informatieve documenten, tips en verslagen ter beschikking.

Gebruik van pesticiden en biociden

De federale overheid

Het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) geeft meer informatie over pesticiden voor landbouwkundig gebruik. Vooral hun FAQ-lijst over pesticiden is een bron aan informatie.

De gewesten

De drie gewesten geven elk ook meer uitleg over het gebruik van pesticiden en hoe het te vermijden:

De Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) wil aan de openbare diensten, huisgezinnen en land- en tuinbouwers tonen dat het ook zonder bestrijdingsmiddelen kan. Want 'zonder is gezonder', zowel voor het leefmilieu als voor onszelf:
Op de campagnesite 'zonder is gezonder' van de VMM vindt u meer informatie over pesticiden, toegespitst op gezinnen en openbare besturen.

Op de website van Leefmilieu Brussel - BIM vindt u enkele tips om het gebruik van pesticiden te vermijden in het dagelijkse leven.

écoconso asbl, opgericht met de steun van het Waals Gewest, biedt verschillende informatiefiches over pesticiden, biociden en hun gebruik (fr).

Biociden en bestrijdingsmiddelen

Er is een verschil tussen biociden en bestrijdingsmiddelen (pesticiden). De Belgische wetgeving definieert bestrijdingsmiddelen voor landbouwkundig gebruik als gewasbeschermingsmiddelen en andere bestrijdingsmiddelen die geschikt zijn voor gebruik in de landbouw. Biociden worden vooral gebruikt in het huishouden. Het zijn werkzame stoffen en preparaten om een schadelijk organisme te vernietigen, af te schrikken, onschadelijk te maken, de effecten ervan te voorkomen of op andere wijze langs chemische of biologische weg te bestrijden.
Sommige stoffen zijn duidelijk herkenbaar als biocide. Andere bevinden zich in een schemerzone. De amateur gebruikt namelijk soms bepaalde bestrijdingsmiddelen voor de landbouw bij de verzorging van zijn moestuin of als onkruidverdelger. Zo ontstaat er verwarring.

Meer uitleg over het verschil tussen biociden en bestrijdingsmiddelen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.
Er bestaan lijsten van toegelaten producten. Bovendien heeft de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu een meldpunt waar u terecht kunt als u hierover vragen heeft of inlichtingen wenst.

Wetgeving en toezicht

De giftige effecten van biociden worden stilaan duidelijk. De wet legt dan ook verschillende regels vast voor biociden en andere chemische producten. Zo mag er geen enkele biocide op de markt komen zonder de voorafgaande toestemming van de federale minister voor Leefmilieu. Die baseert zijn beslissing op het advies van de Hoge Gezondheidsraad.

Meer informatie daarover vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

Gevaren en adviezen

De gevaren van biociden zijn veel groter binnenshuis dan buitenshuis. Als u zich zorgen maakt om uw gezondheid en die van uw omgeving, dan kunnen enkele praktische adviezen u helpen om biociden en bestrijdingsmiddelen op een verantwoorde wijze in te zetten. Op die manier draagt u bij aan een duurzame ontwikkeling.

Meer informatie over de gevaren van biociden en enkele praktische gebruiksadviezen vindt u op de website van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.