Buitengewoon onderwijs

Het buitengewoon onderwijs is er voor leerlingen die leermoeilijkheden hebben in het gewone onderwijs of die een (lichamelijke of mentale, tijdelijke of blijvende) handicap hebben die een aangepaste leefomgeving vereist. Het buitengewoon onderwijs maakt gebruik van geïndividualiseerde programma's die rekening houden met de behoeften en het leerritme van elke leerling.

Onderwijstypes

Het buitengewoon onderwijs wordt georganiseerd van de kleuterschool tot de middelbare school. Er bestaan negen types en elk type komt overeen met een categorie leerlingen:

  • type 1: lichte mentale achterstand
  • type 2: matige of ernstige mentale achterstand 
  • type 3: gedragsproblemen en/of emotionele problemen
  • type 4: lichamelijke handicaps
  • type 5: zieke of herstellende leerlingen
  • type 6: visuele handicaps 
  • type 7: auditieve handicaps
  • type 8: leerstoornissen (in afbouw)
  • type 9: jongeren met een autismespectrumstoornis, maar zonder verstandelijke beperking

Niet elk type wordt noodzakelijk op alle onderwijsniveaus georganiseerd. Zo bestaat voor type 1 en type 8 geen kleuteronderwijs. 

In de Vlaamse Gemeenschap:

Zoek een school in het buitengewoon onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap.

In de Franse Gemeenschap:

Geïntegreerd onderwijs

Met de steun van het buitengewoon onderwijs kunnen leerlingen met leerstoornissen in sommige gevallen gewoon onderwijs volgen (gedeeltelijk of volledig). Een geïntegreerd onderwijsprogramma wordt georganiseerd op advies van de CLB’s en de betrokken partijen (leraars, ouders …).