Preventie en bescherming op het werk

Preventie is het geheel van voorschriften en maatregelen die genomen of voorzien worden in alle stadia van de activiteit van de onderneming of de instelling, om de professionele risico’s te verminderen. Preventie laat toe om de gezondheid te bewaren en het welzijn te verbeteren.

Diensten belast met de preventie en bescherming op het werk

Elke werkgever moet beschikken over een interne dienst voor preventie en bescherming op het werk. Binnen deze dienst moet steeds een preventieadviseur aanwezig zijn. Wanneer deze interne dienst niet zelf alle opdrachten kan vervullen die hem zijn toevertrouwd, kan de werkgever bijkomend een beroep doen op een externe dienst voor preventie en bescherming op het werk.

Deze diensten hebben als voornaamste doel de werkgever en zijn werknemers bij te staan om de regelgeving inzake welzijn op het werk toe te passen.

Meer info over de organisatorische structuren inzake preventie en bescherming op het werk, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Preventieadviseur

De preventieadviseur staat de werkgever bij voor de toepassing van de maatregelen inzake welzijn. Hij heeft dan ook een adviserende functie ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

Preventieadviseurs vervullen hun opdracht in volledige onafhankelijkheid ten opzichte van de werkgever en de werknemers.

Meer info over de functie van de preventieadviseur op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

Preventiestrategie

De welzijnswet voorziet dat de werkgever de veiligheid en gezondheid van zijn werknemers verzekert. Hiervoor moeten de werkgevers een aantal algemene principes op het vlak van preventie of risicobeheer respecteren. De vier essentiële principes zijn:

  • risico's voorkomen
  • risico's die niet kunnen worden voorkomen, evalueren
  • risico's bij de bron bestrijden
  • het werk aan de mens aanpassen

Om een dergelijk beleid in de praktijk te brengen, moet men een risicoanalyse uitvoeren. 

Publicaties

Een hele reeks brochures informeert over deze preventiestrategie en toont hoe ze moet worden toegepast. 

De reeks SOBANE strategie: beheer van beroepsrisico’s

Deze reeks belicht de toepassing van deze strategie per risicodomein: geluid, verlichting, biologische agentia, werken op scherm… 

De reeks Musculoskeletale aandoeningen

Deze reeks bestaat uit een aantal praktische handleidingen voor de preventie van rugpijn in verschillende activiteitensectoren en beroepen en is bestemd voor preventieadviseurs. Ze bevat eveneens aanbevelingen bestemd voor de werkgevers en de arbeidsgeneesheren.

Download deze brochures op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten