Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van een werkgever.

De wetgeving rond arbeidsovereenkomsten heeft betrekking op de werknemers uit de privésector en bepaalde werknemers uit de openbare sector (in contractueel dienstverband).

Inhoud van de arbeidsovereenkomst

Een arbeidsovereenkomst bevat meestal de volgende informatie:

 • naam en adres van werkgever en werknemer
 • begindatum (en eventueel einddatum) van de tewerkstelling
 • plaats van tewerkstelling
 • omschrijving van het uit te voeren werk
 • verloning en berekeningswijze
 • duur van de eventuele proefperiode
 • werkduur en werkrooster

Een schriftelijke overeenkomst afsluiten

Voor overeenkomsten voor onbepaalde tijd is een schriftelijke overeenkomst niet verplicht, een mondelinge overeenkomst kan volstaan. Toch hebben alle partijen er belang bij een schriftelijke overeenkomst af te sluiten, om de overeengekomen arbeidsvoorwaarden (verloning, extralegale voordelen, uurroosters ...) zwart op wit vast te leggen. Dit om eventuele misverstanden te voorkomen.

Voor sommige soorten arbeidsovereenkomsten is een schriftelijke overeenkomst verplicht. Dit is onder andere het geval voor:

Meer info over arbeidsovereenkomsten, op de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

Verplichtingen

Het afsluiten van een arbeidsovereenkomst brengt een reeks verplichtingen met zich, die beide partijen moeten naleven. Bepaalde verplichtingen zijn specifiek voor bepaalde arbeidsovereenkomsten of voor bepaalde ondernemingen of sectoren. Andere verplichtingen zijn algemener en hebben betrekking op alle arbeidsovereenkomsten. U vindt ze hier.

Verplichtingen van de werknemers

De werknemer is verplicht om:

 • zijn werk zorgvuldig uit te voeren onder de voorziene voorwaarden
 • te handelen volgens de bevelen en de instructies die de werkgever hem geeft 
 • een zekere terughoudendheid aan de dag te leggen (geen fabrieksgeheimen bekendmaken of daden van oneerlijke concurrentie verrichten)
 • zorg te dragen voor zijn eigen veiligheid en die van zijn collega's, zijn werkgever of derden

Verplichtingen van de werkgever

De werkgever is vooral verplicht om:

 • de werknemer onder de voorziene voorwaarden (tijd en plaats) te laten werken en de nodige werkmiddelen ter beschikking te stellen
 • zorg te dragen voor de veiligheid en gezondheid van de werknemer
 • het loon te betalen volgens de afgesproken voorwaarden