Arbeidsovereenkomsten

De arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer zich verbindt tegen loon arbeid te verrichten onder het gezag van een werkgever.

De wetgeving rond arbeidsovereenkomsten heeft betrekking op de werknemers uit de privésector en bepaalde werknemers uit de openbare sector (in contractueel dienstverband).

Alle informatie over de verschillende types arbeidscontracten en de inhoud ervan vindt u op de website van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.