Handelingen onderworpen aan btw en vrijstellingen

De volgende handelingen zijn onderworpen aan btw:

  • de levering van goederen
  • de verrichting van diensten
  • de invoer van goederen
  • de intracommunautaire verwervingen van goederen

Levering van goederen

De levering van een goed is de overdracht of de overgang van de macht om als eigenaar over dit goed te beschikken. Deze levering is aan de Belgische btw onderworpen als de plaats van levering zich in België bevindt.

Verrichten van diensten

Elke handeling die geen levering van goederen is, wordt beschouwd als het verrichten van een dienst. Deze is aan btw onderworpen als de diensten in België worden verricht. De plaats waar de diensten worden verricht is in principe de plaats waar de dienstverrichter de zetel van zijn economische activiteit of een vaste inrichting heeft gevestigd. Maar op deze regel bestaan een reeks uitzonderingen.

Invoer

Onder  invoer van goederen moet worden verstaan  het in België binnenbrengen van een goed dat afkomstig is van een land dat geen lidstaat is van de EU. De factuur vermeldt geen btw, maar de koper moet deze betalen zodra hij de goederen op Belgisch grondgebied binnenbrengt. Deze belasting is aftrekbaar.

Intracommunautaire verwervingen

Onder intracommunautaire verwerving moet worden verstaan het in België binnenbrengen van een goed dat wordt verstuurd of getransporteerd vanuit een land dat lidstaat is van de EU. Als de Belgische aankoper een geldig btw-identificatienummer heeft, wordt de aankoop in België belast. De factuur vermeldt geen btw. Indien de Belgische aankoper een belastingplichtige is die een periodieke aangifte moet indienen, vermeldt hij de handeling en de belasting in zijn btw-aangifte. Deze belasting is aftrekbaar.

Vrijstellingen

De wet voorziet een aantal vrijstellingen die in de volgende twee groepen kunnen worden verdeeld:

  • De activiteiten die zijn vrijgesteld van btw, maar die de prestatieverrichter niet toestaan om de btw af te trekken die hem eerder werd gefactureerd. Voorbeeld: uitvoer (buiten EU), intracommunautaire leveringen (bestemd voor een lidstaat van de EU).
  • Bepaalde activiteiten met een cultureel of sociaal karakter zijn vrijgesteld van btw. Wie btw betaalde aan zijn leverancier verliest zo het recht om die af te trekken. Voorbeeld: notarissen, dokters, onderwijsinstellingen.

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten