Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Het parlement en de regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werden pas opgericht bij de staatshervorming van 1988-1989. (De instellingen van het Vlaamse en het Waalse Gewest in 1980). De vijfde staatshervorming voerde belangrijke wijzigingen in met betrekking tot de Brusselse instellingen.

Het Brussels hoofdstedelijk parlement oefent de wetgevende macht uit door middel van ordonnanties. Het Brussels parlement bestaat uit 89 raadsleden die rechtstreeks zijn verkozen bij algemeen stemrecht voor een periode van vijf jaar. De ordonnanties, waarover het parlement stemt, hebben dezelfde rechtskracht als decreten en federale wetten. In bepaalde omstandigheden hebben ze echter minder "kracht" dan een decreet of een federale wet.

De uitvoerende macht is in handen van de Brusselse hoofdstedelijke regering. Ze is samengesteld uit één minister-voorzitter en vier ministers, van wie twee Franstalig en twee Nederlandstalig zijn. Drie staatssecretarissen, van wie ten minste één Nederlandstalig is, worden aan de ministers toegevoegd.

Het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is het belangrijkste instrument van de Brusselse regering in de tenuitvoerlegging van haar beleid. Zowel het ministerie als het parlement beschikken over een eigen voorlichtingsdienst en een officiële website.

Samenstelling van het Brussels hoofdstedelijk parlement

Samenstelling van de Brusselse hoofdstedelijke regering