De federale en programmatorische overheidsdiensten

 

Federale overheidsdiensten (FOD's)

FOD Kanselarij van de Eerste Minister

De FOD Kanselarij van de Eerste Minister ondersteunt de Eerste Minister bij het leiden en coördineren van het regeringsbeleid. De FOD geeft inhoudelijke, administratieve, juridische, logistieke en communicatieve ondersteuning. De FOD vormt tevens het knooppunt met de deelstaten enerzijds en de Europese Unie anderzijds.
Bezoek de site van de FOD Kanselarij van de Eerste Minister.

FOD Beleid en Ondersteuning

De FOD Beleid en Ondersteuning staat de regering bij en ondersteunt de federale organisaties in verschillende domeinen: IT, HR, organisatiebeheersing en integriteitsbeleid, begroting, boekhouding en overheidsopdrachten. De FOD Beleid en Ondersteuning, opgericht op 1 maart 2017, is het resultaat van de integratie van de diensten van de FOD Personeel en Organisatie (inclusief Werken voor .be, het OFO, FED+ en PersoPoint), van de FOD Budget en Beheerscontrole, van Fedict en van Empreva in één entiteit.
Bezoek de site van de FOD Beleid en Ondersteuning.

FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

De FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking heeft als actieterrein de buitenlandse betrekkingen van België. Het netwerk van Buitenlandse Zaken omvat een 130-tal ambassades, consulaten en vertegenwoordigingen in het buitenland en in België, die vanuit het hoofdbestuur in Brussel worden aangestuurd.
Bezoek de site van de FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking.

FOD Binnenlandse Zaken

De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken heeft als opdracht het voorbereiden en uitvoeren/implementeren van het beleid van de federale minister van Binnenlandse Zaken in de volgende domeinen: politionele en civiele veiligheid, crisisbeheer, vreemdelingenbeleid, registratie en identificatie van natuurlijke personen en beheer van de institutionele en reglementaire aspecten en van de uitoefening van democratische rechten.
Bezoek de site van de FOD Binnenlandse Zaken.

FOD Financiën

De FOD Financiën int en beheert het belastinggeld. Hiermee wordt het grootste deel van de overheidsuitgaven betaald. De FOD Financiën streeft een zo groot mogelijke fiscale rechtvaardigheid na.
Daarnaast voldoet de overheidsdienst aan een aantal collectieve behoeften: hij controleert bijvoorbeeld goederen en waarborgt rechtszekerheid bij de transactie van onroerende goederen.
Bezoek de site van FOD Financiën.

FOD Mobiliteit en Vervoer

De FOD Mobiliteit en Vervoer bereidt de federale mobiliteitspolitiek voor en voert haar uit. De FOD concentreert zich daarbij op veiligheid, leefomgeving, concurrentie, maatschappelijke behoeften en een optimale integratie van alle transportmodi.
Bezoek de site van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg

De FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg waarborgt het evenwicht tussen werknemers en werkgevers in hun arbeidsverhouding. Hij verzekert de bescherming en promotie van het welzijn en de diversiteit op het werk.
Bezoek de site van de FOD Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg.

FOD Sociale Zekerheid

De FOD Sociale Zekerheid bevindt zich in het middelpunt van alle wetgeving die bijdraagt tot een betere sociale bescherming van de burgers. Hij zorgt ervoor dat iedereen zijn sociale rechten op een correcte manier kan laten gelden en streeft naar de instandhouding van een zowel doeltreffend als rechtvaardig solidariteitssysteem.
Bezoek de site van de FOD Sociale Zekerheid.

FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

De FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu is belast met de voorbereiding en uitvoering van het beleid op het vlak van volksgezondheid (financiering van verzorgingsinstellingen, organisatie van gezondheidszorgberoepen, dringende medische hulp, overlegorganen). Ook bereidt de FOD de uitvoering van het beleid voor met betrekking tot de voedselveiligheid en de bescherming van de volksgezondheid en het leefmilieu (normalisatie van producten, controle van cosmetica en tabak, duurzame productie en consumptie).
Bezoek de site van de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

FOD Justitie

logo FOD JustitieDe FOD Justitie speelt een actieve rol in de wetgevende, uitvoerende en de rechterlijke macht. Via zijn opdrachten als rechtskundig adviseur, als ondersteunende factor van het gerechtelijk apparaat en bij de uitvoering van straffen, werkt de FOD mee aan een harmonieuzere relatie tussen de burger en Justitie.
Bezoek de site van de FOD Justitie.

FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie 

De taak van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie kan men kort samenvatten: de economie bevorderen. Om dat doel te bereiken, neemt de FOD actief en efficiënt deel aan de beheersing van het algemeen normatief kader van de economische en monetaire unie van ons land.
Bezoek de site van de FOD Economie, KMO, Middenstand en Energie.
  

Ministerie van Defensie

De opdracht van het Ministerie van Defensie is de verdediging van het land. Daarnaast verleent het ministerie ook zijn medewerking aan militaire missies van internationale organisaties die de wereldvrede bevorderen. Ook voert het ministerie internationale humanitaire opdrachten uit voor de Belgische overheid.
Bezoek de site van het Ministerie van Defensie.

 

Programmatorische federale overheidsdiensten (POD’s)

 

POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid

De POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid is verantwoordelijk voor de uitvoering, evaluatie en opvolging van het beleid voor maatschappelijke integratie. Een nauwe samenwerking met andere overheidsdiensten is hiervoor noodzakelijk, net als een permanente dialoog en samenwerking met alle beleidsniveaus en doelgroepen.
Bezoek de site van de POD Maatschappelijke Integratie, Armoedebestrijding, Sociale Economie en Grootstedenbeleid.

 

POD Wetenschapsbeleid 

Federaal Wetenschapsbeleid staat onder het gezag van de federale minister die bevoegd is voor het wetenschapsbeleid. Deze diensten staan o.a. in voor het opzetten en uitvoeren van onderzoeksprogramma's en informatienetwerken; het beheren van de Belgische medewerking aan Europese en internationale organisaties (Europese Ruimtevaartorganisatie, European Southern Observatory, European Synchrotron Radiation Facility); het coördineren en controleren van de federale wetenschappelijke instellingen.
Bezoek de site van de POD Wetenschapsbeleid

Andere federale overheidsdiensten

Overzicht van de federale organisaties op de website bosa.belgium.be

Contactpagina's van de federale overheidsdiensten

Contactpunten en callcenters

 

Nieuws

Subscribe to Related Section NewsAlle nieuwsberichten