De federale regering

De federale uitvoerende macht wordt uitgeoefend door de federale regering.

Deze regering bestaat uit ten hoogste 15 ministers. De eerste minister eventueel uitgezonderd, is de federale regering samengesteld uit evenveel Nederlandstaligen als Franstaligen. Daar kunnen ook nog staatssecretarissen aan toegevoegd worden.

De regering voert de wetten uit.

De regering neemt ook deel aan de wetgevende macht, door haar initiatiefrecht. De regering kan namelijk wetsontwerpen bij het parlement indienen en heeft het recht om te amenderen. Dit betekent dat zij amendementen kan indienen voor de eigen wetsontwerpen, maar ook voor de wetsvoorstellen van parlementsleden. Ook heeft een wet die goedgekeurd werd in het parlement, slechts kracht van wet na ondertekening door de regering, met name de koning en de ministers.